Сегодня: Пт / 26 Февраля 2016 года 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Р івень акредитації – ІV (сертифікат РД- IV № 0402486 від 04.08.2011 року) .

Форма власності державна .

Ліцензія - серія АЕ № 527260 від 09.09.2014 року.

Ректор – Савченко В іктор Григорович, професор .

Адреса навчального закладу: 49094, м. Дніпропетровськ , вул .   Набережна Перемоги, 10.

Тел./факс (0562) 46-05-61  

E-mail: admin_infiz@ukr.net .


НОК України

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури i спорту (ДДІФКіС) був створений у 1980 році на підставі постанов Ради Mi н ic т pi в CPCP i України. П ідгрунт ям його створення був Дн іп ропетровський техн і кум фізкультури і педагогічний факультет Ки ї вського державного і нституту ф із ично ї культури i спорту.

Велика роль у заснуванн і і нституту належить кер і внику облспортком і тету Ю.С. Бурмаку i професор у засл уженому тренеру Укра ї ни - В.П. Шаповалову , який був його першим ректором. Вагомий внесок у р озвиток інс титуту належить ректору, заслуженому майстру спорту, академ і ку , професору Савченку В.Г.

ДД І ФК іС є навчальним закладом III р і вня акредитац ії, пі дпорядкований М іні стерству Укра ї ни у спр авах сім ї, молоді та спорту, а також М і н і стерству осв іти Укра ї ни.

Професорсько-викладацький склад інституту становить 156 осіб , з них

16 докторі в наук, професорів , 47 кандидатів наук, доцентів , 10 Заслужених тренерів України , 2 Заслужених майстри спорту, 31 майстер спорту України , 3 Заслужених працівника фізичної культури і спорту України .

На факультетах ДД І ФК і С навча є ться   1 5 00 студент ів . За роки свого іс нува н ня і нститут п еретв орився на центр Придніпро вського ре гі ону по п і дготовц і спец і ал і ст і в за напрямами :

6.010201 «Фізичне виховання», 6.010202 «Спорт», 6.010203 «Здоров’я людини», 7.010201 «Фізичне виховання», 7.010202 «Фізична реабілітація», 7.01 0203 «Олімпійський професійний спорт», 8 .010201 «Фізичне виховання», 8.010202 «Фізична реабілітація», 8.010202 «Олімпійський професійний спорт» .

Запроваджена ступенева система подготовки фах і вц і в за осв і тньо-квал і ф і кац і йними р і внями : « бака лавр» , «спеціаліст», «магістр» .

Матер і ально-техн і чна база інс титуту включае два навчальн их корпуси , десять спец і ал і зованих спор тивних залів, легкоа тлетичний манеж з штучним покриттям , закритий пла в альний бассейн , футбольне поле та легкоатлетичну дор і жку з штучним покриттям , водноспортивну базу, лабораторію обчислювальної техніки (2 класи ) та наукову лабораторію . З метою удосконалення матеріально-технічної бази, наукових досліджень в інституті створено лабораторію «Великих фізичних навантажень у спорті». І нститут ма є студентський гуртожиток . Загальна площа навчально-спортивних корпу сів та споруд складае 2 4738 квадратних м етрі в .

За час свого і снування і нститут п ід готував понад п'ять тисяч фах і вц ів . За видатн і спортивн і досяг нення студ ентам i випускникам і нституту присво є но почесне зва ння Заслужений майстер спорту". Kpi м того, в активі спорт смен і в-студент і в б і льше 100 чемп і он і в i призер і в чемп і онат і в св іту , Є вропи i всесв ітніх ун і верс і ад. Серед студ ент і в високого класу , пі дготовлених вузом, 120 майстр і в спорту м і жнародного класу та 340 майстр ів спорту.

До читання лекц і й в і нститут залучаються пров ідні вчен і Укра ї ни та СНД, а для проведения педаго гічно-тре нерсько ї практик и - провідні т ренери , вчител і i методисти .

На баз і ДД І Ф Кі С створено Прид ні провський навчально-методичний комплекс навчальних заклад і в освіти , до складу якого входять Дн і продзержинський коледж ф і зично ї культури i обласне училище фізичної культури. Мета цього комплексу - подальше удосконалення підготовки i підвищенння кваліфікації' фізкультурних кадрів регіону через ін тегровані плани підготовки фахівців.

За останн і роки фах і вц і ін ституту впровадили в життя понад 150 наукових розробок у діяльність спортивних організацій.

Вчен і інс титуту здійснюють науково-методичне забезпечення зб і рних команд обла сті з р і зних видів спорту: зб і рних команд У кра ї ни з в іт рильного спорту, з греко-римсько ї боротьби ; з футболу ( парал і м пійська збірна Украї ни); команд вищо ї л і ги з футболу «Д н іп ро » , з баскетболу „ Дніп ро ".

В остан ні роки першочергова увага прид іляється   комп'ютеризац ії н авчального процесу .

Проведения в ідео i телев і з і йних лекц ій , круглих стол і в, комп'ютерних в ідео i текстових конференц ій, більш і нтенсивн і й взаемод ії студент і в i викладач і в .

Навчальний процесс у достат ній мі р і забезпечений необх ідними пі дручниками i навчальними пос ібниками. Кни жковий фонд учбово ї б іб л іотеки склада є б ільш 117 тис. п рим і рник ів .

І нститут вида є науково-методичний журнал «С портивний Віс ник П ридн і про в » , який включено до науко вих фахових видань У кра ї ни.

На баз і ін ституту п ід кер і вництвом проректора з науковот роботи , прфесора щорічно проводяться м і жнародн і , республ і канськ і н ауково-практичн і конференц ії,   обласн і н ауково - практичні семінари тренерів з р ізних видів спорту .

Д ДІФКіС у 1994 роц і в перше на У кра їні п ров ів наб і р студент і в ін вал ідів . 3 того часу вузом підготовлено чимало спортсменів-інвалідів, які гідно представляють Україну на міжнародній спортивній арені.

Професорсько-викладацький склад і нституту бажа є усп і шних висту пі в нашим студентам-спортсме нам на спортивних аренах св іту.

CBD Oil For Sale