Сегодня: Пт / 26 Февраля 2016 года 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Наука

Студентська наука

Положення про студентське наукове товариство Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення є документом, який регламентує діяльність студентського наукового товариства Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту (далі - СНТ).

1.2. Студентське наукове товариство Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту є студентською неприбутковою організацією, створеною з метою організації та допомоги студентам ДДІФКіС в науково-дослідній роботі під час їхнього навчання в інституті. СНТ підзвітне проректору з наукової роботи ДДІФКіС та співпрацює з Радою молодих вчених ДДІФКіС, профкомом студентів та аспірантів ДДІФКіС, студентським самоврядуванням ДДІФКіС та іншими самоврядними організаціями ДДІФКіС.

1.2 Назва організації:

а) українською мовою: Студентське наукове товариство Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту (СНТ ДДІФКіС);

б) російською мовою: Студенческое научное общество Днепропетровского государственного института физической культуры и спорта (СНО ДГИФКиС);

в) англійською мовою: Student Science Association of Dni propetrovsk state institute of physical culture and sport .

1.3. СНТ діє згідно з законодавством України, Статутом інституту та цим Положенням.

1.4 Принципи діяльності СНТ.

У своїй діяльності СНТ керується такими принципами:

- верховенства наукової творчості, змагальності та конкурсності;

- рівноправності і самоврядування;

- органічного зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом;

- відкритості та прозорості організаційної діяльності СНТ.

1.5. СНТ ДДІФКіС використовує емблему ДДІФКіС із назвою СНТ ДДІФКіС українською мовою.

1.6. Офіційна адреса СНТ:

49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10,

Студентське наукове товариство Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СНТ

2.1. Метою СНТ є всебічне сприяння науковій та іншій творчій діяльності студентів, сприяння підвищенню якості фахової підготовки студентів, розширенню загального і професійного світогляду майбутніх фахівців .

2.2. Основні завдання СНТ:

• сприяння розкриттю творчого потенціалу студентів ДДІФКіС;

• сприяння в підготовці висококваліфікованих фахівців у ДДІФКіС;

• підтримка наукових інтересів студентів ДДІФКіС в галузі 0102 –  «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини»;

• сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді в інституті до наукової діяльності;

• сприяння організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва студентів ДДІФКіС;

2.3 Основні напрямки діяльності СНТ:

• організація наукової діяльності студентів ДДІФКіС;

• інформаційна та просвітницька діяльність серед студентів ДДІФКіС;

• організація і проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, семінарів, конкурсів студентських робіт;

• сприяння роботі студентських наукових гуртків;

• участь студентів у конкурсах, олімпіадах, конференціях;

• організація видання кращих наукових студентських робіт

• організація і проведення круглих столів, конференцій на різну тематику;

• поширення інформації про проведення студентських наукових заходів серед студентів університету;

• подання пропозицій керівництву інституту щодо комплектації фондів наукової бібліотеки ДДІФКіС;

• висвітлення діяльності СНТ і поширення інформації з цього приводу;

• здійснення іншої діяльності відповідно цього Положення.

2.4. До студентської наукової роботи відноситься:

• дослідження в галузі науки;

• підготовка до публікації тез, статей на наукову тематику;

• підготовка виставок студентських робіт;

• виступи з підготовленими доповідями на конференціях, круглих столах;

• історико-архівні пошуки, підбір та аналіз цих пошуків.

 

3. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

3.1. СНТ складається із членів СНТ, які об’єднуються у вищий орган – Раду СНТ.

3.2. Рада СНТ складається з усіх членів СНТ. Цей орган обирає зі складу членів СНТ голову СНТ та секретаря.

3.3. Голова СНТ призначає заступників, які є відповідальними за роботу СНТ.

4.РАДА СНТ

4.1. На засіданні Ради СНТ головує Голова СНТ.

4.2. Засідання Ради СНТ є правомочним за умови зібрання на засіданні не менше трьох четвертих від загальної кількості членів СНТ.

4.3. Повноваження Ради СНТ:

- обрання Голови СНТ;

- виключне право внесення змін і доповнень до цього Положення;

- заслуховування звіту Голови СНТ;

- розгляд і затвердження основних напрямів діяльності товариства,

- розгляд і затвердження річного плану роботи СНТ.

 

5. ГОЛОВА СНТ

5.1. Голова СНТ (далі - Голова) здійснює керівництво поточною роботою СНТ.

5.2. Голова обирається строком на один рік не більше двох строків підряд Радою СНТ шляхом таємного чи відкритого голосування.

5.3. Кандидатом на посаду Голови може бути будь-який член СНТ.

5.4. Голова СНТ:

- головує на засіданнях СНТ. За умови відсутності Голови СНТ головуючим на зборах СНТ призначається найстарший із членів, що зібралися;

- підписує документи СНТ;

- представляє СНТ у ДДІФКіС та за його межами;

- узагальнює, аналізує зауваження і пропозиції щодо діяльності СНТ;

- звітує про діяльність СНТ на засіданні Ради СНТ.

5.5. Повноваження Голови СНТ припиняються на п’ятнадцятий день після обрання нового Голови СНТ.

 

6. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ СНТ

6.1. Заступник Голови СНТ призначається головою СНТ ДДІФКіС строком на один рік не більше трьох строків підряд.

6.2. Заступник Голови СНТ ДДІФКіС координує студентську наукову діяльність в межах інституту. Повноваження заступника Голови СНТ припиняються на п’ятнадцятий день після обрання нового Голови СНТ та заступника Голови СНТ.

 

7. СЕКРЕТАР СНТ

7.1. Секретар СНТ призначається Головою з числа членів СНТ строком на один рік.

7.2. Одна й та ж особа може бути призначена секретарем не більше ніж два строки підряд.

7.3. Секретар займається веденням документації СНТ, відповідає за її збереження.

7.4. Секретар на вимогу члена СНТ зобов’язаний видати копію протоколу засідання СНТ для ознайомлення.

7.5. У разі відсутності секретаря виконуючого обов’язки секретаря призначає Голова з числа членів СНТ, що зібралися.

 

8. ЧЛЕНИ СНТ

8.1. Членом СНТ може бути студент чи аспірант ДДІФКіС, який виявив бажання займатися науковою діяльністю в різних галузях науки та визнає це Положення.

8.2. Члени СНТ є вільними у здійсненні права виходу з СНТ.

8.3.Член СНТ зобов’язується бути толерантним до поглядів і світоглядних позицій своїх колег, наукових керівників.

8.4. Для вступу до СНТ необхідно подати письмову заяву на ім’я Голови СНТ, написану власноруч.

8.5. Член СНТ має право:

• брати участь в обговоренні усіх питань діяльності СНТ;

• представляти результати своєї наукової роботи у виданнях СНТ;

• бути присутнім і виступати з доповідями на кафедральних та інших конференціях ДДІФКіС;

• брати участь у всіх запланованих СНТ заходах;

• вийти зі складу СНТ за власним бажанням;

8.6. Член СНТ зобов'язаний:

• дотримуватись Положення про СНТ;

• покращувати рівень своєї фахової підготовки;

• брати участь у науковій діяльності СНТ;

• виконувати доручення керівника наукового гуртка з організаційних питань;

• пропагувати досягнення науки серед студентів.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження.

9.2. Перший Голова СНТ починає виконувати свої обов’язки одразу після обрання.

9.3. Для організації формування СНТ створюється організаційний комітет.

9.4. Голова оргкомітету приймає заяви на вступ до Товариства і призначає дату проведення Загальних зборів Товариства.

9.5. Голова оргкомітету є головуючим на Загальних зборах до обрання Голови Товариства.

9.6. На прохання СНТ за ним може бути закріплене майно, необхідне для кращої організації його діяльності. Дане питання вирішує Ректор ДДІФКіС.