Сегодня: Пт / 26 Февраля 2016 года 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Бібліотека

Ресурси бібліотеки

       Бібліотечний фонд ДДІФКіС багатогалузевий , комплектується літературою з питань історії України , історії фізичної культури і спорту, фізіології , анатомії людини , фізичної реабілітації , педагогіки , психології , біомеханіки , медицини , фізичної культури і спорту, гі г ієни , комп’ютерної техніки . Довідково-бібліографічний апарат складається з абеткового та систематичного каталогу, в які входять праці науковців інституту .

 

       Книжковий фонд бібліотеки складає 96224 примірникі в , в тому числі :

        - наукової літератури - 23498 прим.;

        - навчальної літератури - 66614 прим.;

        - художньої літератури - 6112 прим.;

        з них українською мовою 7392 прим.

 

       У фонд бібліотеки за поточний р ік надійшло усього 429 прим.

       З цієї кількості :

        - наукової літератури - 106 прим.;

        - навчальної літератури - 316 прим.;

        з них українською мовою 90 прим.

 

       Значний вклад в забезпечення літературою на допомогу навчальному процесу вносять методичні матеріали , пос ібники , рекомендації , автореферати , підготовлені професорсько-викладацьким складом інституту . Інститутом видається часопис Спортивний вісник Придніпров’я ”.

 

       Б ібліотекою виписуються й отримуються періодичні видання :

       - Бюлетень ВАК України

       - Вища освіта України

       - Вища школа

       - Дошкі льне виховання

       - Теорія та методика фізичного виховання

       - Адаптивная физическая культура

       - Фізичне виховання в школі

       - Пожежна безпека

       - Вестник спортивной науки

       - Олімпійська арена – наука в ол імпійському спорті

       - Практична психологія та соц іальна робота

       - Український історичний журнал

       - Соц іологія : теорія , методи , маркетинг

       - Дивослово ( Українська мова і література в навчальних закладах)

       - Легка атлетика

       - Теория и практика физической культуры

       - Физкультура и спорт

       - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка

       - Фізична культура у школі

       - Виховання і навчання дітей з порушенням розвитку (в т.ч. з порушенням опорно-рухового апарату )

       - Виховання школярів ( сценарій спортивно-театрал ізованих празників )

       - Дошкі льне виховання ( фізкультура дошкільнят )

       - Лечебная физкультура и спортивная медицина

       - Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации

       - Философские науки

       - А ктуальні проблеми фізичної культури і спорту

       - Ф изическая культура в школе

       - Дайджест для изучающих английский язык

       - Воспитание и обучение детей с нарушениями развития

       - Команда

       - Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия

       - Наука в олимпийском спорте

       - Ринг

       - Спортивная медицина

 

       Політико-економічні і законодавчі видання :

       - Відомості Верховно ї Р ади України

       - Урядовий кур’є р

       - Право і практика.

       Отримується 32 найменування журналів , 8 найменувань газет.